Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Özgür Yazılım Çözümü

GNU Health, sosyal tıbba adanmış, kar amacı gütmeyen bir insani yardım kuruluşu olan GNU Solidario’nun topluluk odaklı ücretsiz bir projesidir (GNU Solidario, n.d.). GNU Health projesi bireylere, sağlık profesyonellerine, kurumlara ve hükümetlere sağlığın temel belirleyicilerini proaktif olarak değerlendirmek ve sosyoekonomik faktörlerden hastalığın moleküler temeline kadar iyileştirmek için araçlar sağlar.Modüler tasarımı, küçük özel kuruluşlarından büyük ulusal halk sağlığı sistemlerine kadar birçok farklı senaryoda kullanılmasına olanak verir. Elektronik tıbbi kayıtların tutulmasından, hastane yönetimi ve sağlık bilgi sistemlerinin işlevlerini içinde barındırır. Yaşanacak kitlesel afet durumlarda internet altyapısı zarar görebilir. Hastane kayıtlarının doğru tutulması, yaşanacak can kayıplarının ve sakatlıkların önüne geçecektir. GNU Health bu noktada devreye girmektedir. İnternet gereksinimi olmayan proje ile, hasta ve yaralıların tüm işlemleri detaylı olarak kayıt altına alınabilir. Mali yönetim, faturalama, envanter yönetimi, eczane veya laboratuvar gibi tıbbi kurumların iç süreçlerini yönetir. Etkileyici teknolojik başarılara rağmen, bugün binlerce çocuk hala önlenebilir hastalıklardan ölmektedir. Sıtma, AIDS, tüberküloz veya ishal gibi bulaşıcı hastalıklar, gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca aileyi yok etmiştir. Obezite, diyabet, kalp hastalığı, kanser veya ağır depresyon sendromu gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yoksul bölgelerde görülme sıklığı ise gittikçe artmaktadır. Acilen çözülmesi gereken karmaşık ve antropolojik sorunlar da mevcuttur. Bu nedenle pasif bir hastalık yönetimi modelinden aktif bir sağlık yönetim modeline geçilmesi gerekmektedir.

GNU Health’in ana alanları şunlardır: 

– Bireysel ve topluluk yönetimi: Demografi, konut birimleri, haneler, iş alanları ve departmanlar

– Hasta yönetimi: Sosyoekonomi, yaşam tarzı, karşılaşma / değerlendirme, hastaneye yatış, laboratuvar raporu, klinik geçmiş

– Sağlık merkezi yönetimi: Finans, envanter, eczane, laboratuvar, hastane yatağı, ameliyathane, randevu, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları

– Bilgi Yönetimi: Raporlama, Demografi ve Epidemiyoloji 

Bu alanlar, farklı sorumluluklara sahip disiplinler arası çalışmayı içerir. Örneğin sosyal hizmet uzmanları kişisel demografik bilgileri ve ikamet birimlerinin koşullarını toplayabilir, sağlık çalışanları hastaları yönetebilir, idareciler ve muhasebeciler sağlık merkezlerini yönetebilir, sağlık merkezleri tarafından üretilen bilgiler Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yönetilebilir ve işlenebilir. GNU Health, işlevsellik, veritabanı boyutu ve işlem hacmi açısından ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, GNU Health’i tek bir doktorun ofisine veya ulusal bir kamu hastanesi ağına kurulabilir..

Tek Merkezli Sistem Modeli: Tüm bilgiler tek bir veri tabanında bulunur ve ağ aracılığıyla aynı sağlık merkezinden veya farklı sağlık merkezlerinden erişilebilir. 

Dağıtılmış  Sistem Modeli: Bu durumda, her sağlık merkezinin kendi veritabanı vardır ve bilgiler sağlık merkezleri arasında senkronize edilebilir. GNU Health’i zayıf iletişim altyapısına sahip bir hastane ağına yerleştirip çalıştırma olanağı mevcuttur. Her iki kurulum türünün de artıları ve eksileri vardır.İnsanların birçok ülkede karşılaştığı bir diğer sorun da veri izolasyonudur. Başka bir deyişle, tıp merkezleri birbirleriyle iletişim kuramaz ve her tıp merkezi için farklı tıbbi kayıtlar oluşur. GNU Health, benzersiz kişisel hasta tanımlama sistemi kullanır ve sağlık merkezinde kişisel veya hasta tıbbi geçmişinin kopyasına izin vermez. Bilgilerin hasta kartlarına aktarılmasına izin verir. Bu durum sağlık merkezleri arasında veri senkronizasyonu için bir çerçeve oluşturur. Sağlık hizmetleri ağlarındaki hastaları hızlı bir şekilde tanımlamak için, QR okuyucular hasta kimliklerini okumak için kullanılabilir, böylece kayıt sürecini hızlandırır ve yaygın insan hatalarından kaçınır.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi: GNU LIMS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi), sağlık hizmetleri ve biyotıp alanlarında kullanılan modern bir laboratuvar bilgi yönetim sistemidir ve GNU Health’in bir alt projesi haline gelmiştir. Laboratuvar modülü, analiz taleplerinin oluşturulmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi işlevleri açısından, GNU Health çok esnektir.

Kişisel Sağlık Kayıtları: MyGNUHealth Kişisel Sağlık Kaydı, vatandaşların ve hastaların kendi sağlık ve tıbbi bilgilerini kontrol etmelerini sağlayacak, gizlilik odaklı bir Kişisel Sağlık Kaydı yöneticisidir. MyGNUHealth, en son demografik ve tıbbi bilgiler aracılığıyla vatandaşlar ve sağlık uzmanları arasındaki etkileşimi teşvik etmekte ve geliştirmektedir.

Sosyal Tıp: GNU Health, teknoloji tabanlı sosyal bir projedir. Çıkış amacı sağlık hizmetlerine erişimdeki büyük eşitsizliktir. Dünyanın dört bir yanındaki kırsal alanlarda ve kentsel gecekondu mahallelerinde yaşayan insanların yaşam koşullarını araştırmak ana motivasyonudur.

GNU Sağlık Federasyonu: GNU Health binlerce heterojen düğümden oluşan büyük bir ulusal ortak ağın kurulmasına izin verir. GNU Sağlık Federasyonu devrim niteliğindedir. Topluluklara, sağlık profesyonellerine, araştırma kurumlarına ve Sağlık Bakanlıklarına bireyler hakkında daha iyi görüş ve doğru bilgiler sağlamaktadır. GNU Sağlık Federasyonu projesi, farklı bölgeler ve ülkeler arasında toplum temelli bir federal sağlık ağı kurmayı amaçlamaktadır. İttifak gerektiği kadar büyük olabilir. Birden fazla düğüme sahip küçük bir bölgesel ortak ağdan, binlerce katılımcı düğümü olan büyük bir ulusal sağlık ağına kadar ölçeklendirilebilir. Genetik hastalıklar, kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve otoimmün hastalıklar, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklardan bazılarıdır. Genomik ve tıp alanında, birçok doğal varyantın klinik önemi hala bilinmemektedir. Sağlığı, birden çok faktör ve katılımcılar arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak kavramak önemlidir. GNU Sağlık Federasyonu, bir kişinin biyolojisi, aile geçmişi, yaşam tarzı ve çevresel / sosyoekonomik durumu hakkındaki bilgileri toplar ve bağlamsal bağlantılar kurar.

  • Özerklik: Her düğüm bağımsız olarak çalışabilir 
  • Birlikte çalışabilirlik: Her düğüm kendi teknolojisini kullanabilir. Örneğin, hastanelerde yaygın olarak kullanılan Hastane Bi̇lgi̇ Yöneti̇m Si̇stemi düğümleri, her biri farklı teknolojiler ve çerçeveler kullanan mobil uygulamalar veya araştırma kurumlarıyla bir arada var olabilir.
  • Seçicilik: Her düğüm, eşleşmede hangi bilgilerin paylaşılacağına karar verir. 
  • Ölçeklenebilirlik: Farklı düğümlerden gelen veriler, bir dizi NoSQL veritabanında toplanacak ve işlenecektir. Bu, her düğümün günlük işlemlerinin performansını etkilemeden büyümeye izin verir. 
  • Yüksek kullanılabilirlik: Her düğüm bağımsız olduğundan, yerel düzeyde yüksek kullanılabilirlik sağlayabilir. Ek olarak, NoSQL / belge odaklı veri tabanları, yüksek kullanılabilirlik ve yük dengeleme sağlamak için replikasyona izin verir.
  • Büyük Veri: GNU Health ortak modeli, gerçek zamanlı olarak toplanabilen, analiz edilebilen ve raporlanabilir büyük miktarda verinin depolanmasına izin verir.
  • Standartlara dayalı: Eşleşmeye katılan tüm düğümleri entegre etmek için ortak bir dille “konuşmaları” gerekir. 
  • Disiplinlerarası işbirliği: Farklı kuruluşlar (insanlar, sağlık uzmanları, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, vb.) Federasyonun aktif üyeleridir. İkisinin özellikleri bağımsızdır, ancak ağın bir parçasıdır.

Gömülü Sistemler

GNU Health Embedded alt projesi (“GNU Health in the Box”), tek kartlı aygıtlarda GNU Health’i kurmaya ve kullanmaya odaklanır. Cihaz, kendi veri tabanına sahip eksiksiz bir sunucudur ve bir ağa ihtiyaç duymadan bilgileri yerel olarak depolayabilir. Düzenli sunucular gerektiren ve yüksek veri akışı olan ortamlar için uygun değildir. Afet durumlarda yaşanacak bir internet kesintisi için alternatif bir çözüm sağlar. Raspberry Pi gibi kartlar üzerinde sorunsuz çalışmaktadır. İnternetsiz uzak alanlar, sahra hastaneleri ve laboratuvar istasyonları için kusursuz bir Hastane Bi̇lgi̇ Yöneti̇m Si̇stemi hizmeti sunmaktadır.

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , , ile etiketlenmiş

Ceyhan Molla tarafından

Management Information Systems (MIS) MSc

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.